REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady sposobu funkcjonowania usługi i sprzedaży prowadzonej przez IT-Develop z siedzibą we Opolu, za pośrednictwem serwisu internetowego basebox.pl, zwanego dalej „Serwisem Internetowym” w tym określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Operator - należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą IT Develop Sp. z o.o. ul. Głogowska 23C
 2. Serwis – należy przez to rozumieć Serwis internetowy pod adresem https://basebox.pl prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług Serwisu basebox.pl.
 4. Login – należy przez to rozumieć indywidualny i unikalny adres poczty elektronicznej będący jednocześnie identyfikatorem Użytkownika w Serwisie.
 5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych, innych wybranych przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Serwisie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Serwisie Internetowym. Hasło wymagane jest do zalogowania się na Serwis przez Użytkownika.
 6. Konto – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Serwis.
 7. Okres Próbny – należy przez to rozumieć wskazany przez Operatora okres, w którym działanie Konta udostępnione jest Użytkownikowi w sposób bezpłatny.
 8. Okres Abonamentowy – należy przez to rozumieć aktywny okres działania Konta, za jaki Użytkownik wnosi Opłatę Abonamentową.
 9. Opłata Abonamentowa – należy przez to rozumieć opłatę z tytułu posiadania Konta w wysokości określonej w Planie Abonamentowym.
 10. Plan Abonamentowy – należy przez to rozumieć wariant działania Konta wybrany z oferowanych na stronie Serwisu planów.
 11. Rejestracja – należy przez to rozumieć czynność polegającą na założeniu przez Użytkownika Konta dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Operatora.
 12. Usługa – należy przez to rozumieć Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie.
 13. Właścicielu Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika, który utworzył Konto w Serwisie i zaakceptował Regulamin i Zasady Serwisu.
 14. Administrator Konta – należy przez to rozumieć Użytkownika posiadającego prawa administracji Kontem. Właściciel Konta jest Administratorem Konta.
 15. Umowa – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą między Użytkownikiem a Operatorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.
 16. Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz oferowanych przez Operatora Usług.
 2. Właścicielem Serwisu oraz podmiotem świadczącym Usługi wskazane w Regulaminie jest Operator.
 3. Z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie Operator świadczy Usługę marketingu produktów i usług Użytkownika, w szczególności poprzez:
  1. Monitoring marki, produktu, tematu w sieci Internet;
  2. Tworzenie raportów, zestawień, analiz opartych na wynikach monitoringu;
  3. Powiadamianie o nowych wynikach monitoringu sieci;
  4. Archiwizacja wyników monitoringu.
 4. Dostęp do Konta i Usług mają wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji Konta lub otrzymali dostęp do Konta przez Administratora Konta.
 5. Warunkiem korzystania z Serwisu oraz z Usług świadczonych przez Operatora jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.
 6. Operator ma prawo powierzyć obsługę Serwisu osobie trzeciej, na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez zaakceptowanie treści Regulaminu.
 7. Minimalne wymagania techniczne systemu komputerowego, z którego Użytkownik chce korzystać z Serwisu:
  1. Procesor 1000 MHz
  2. Pamięć RAM: 512 MB
  3. Podłączenie do Internetu
  4. Przeglądarka: wspierająca HTML5, CSS3 i JavaScript, z włączona obsługą Cookie, jak i za pomocą urządzeń mobilnych wyposażonych w przeglądarkę internetową.
 8. Operator dołoży wszelkich starań, aby transmisja danych za pomocą Internetu w ramach korzystania z Usług była bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądz? ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

Rejestracja konta w ramach serwisu

 1. Operator informuje, że dostęp do Usług możliwy jest po zarejestrowaniu Konta w Serwisie, a tym samym pozostawieniu przez Użytkownika jego danych osobowych w Serwisie, w sposób opisany w niniejszym rozdziale Regulaminu, jak również po spełnieniu innych warunków wskazanych w Regulaminie, w tym po opłaceniu wybranego przez Użytkownika Planu Abonamentowego.
 2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie Konta, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego udostępnianego na jednej ze stron Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika guzika „Rejestracja”.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania przez Użytkownika co najmniej następujących danych:
  1. Adresu poczty elektronicznej Użytkownika;
  2. Hasła dostępu dla Użytkownika (Hasło);
  Operator zastrzega sobie możliwości rozszerzenia formularza rejestracyjnego o dodatkowe pola, których wypełnienie będzie dobrowolne.
 4. Po aktywacji Konta, Użytkownik może korzystać za darmo przez określony Okres Próbny. Po jego minięciu, aby dalej korzystać z Konta, Administrator Konta musi opłacić wybrany przez siebie Plan Abonamentowy. Na życzenie Użytkownika może zostać uzgodniony indywidualny Plan Abonamentowy.
 5. Po upływie Okresu Próbnego Użytkownik ma prawo skorzystać z Okresu Abonamentowego. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany wybrać Plan Abonamentowy dla swojego Konta oraz dokonać pełnej rejestracji i dodatkowo podać:
  1. w przypadku osoby fizycznej – imiona i nazwisko; adres zameldowania na pobyt stały; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania;
  2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznała osobowość prawną – firmę; NIP; adres siedziby; adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik zdecyduje się skorzystać z Okresu Abonamentowego, Operator jest zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od dnia wybrania Planu Abonamentowego i otrzymania danych, o których mowa w ustępie 5 powyżej, udostępnić Użytkownikowi w Panelu Użytkownika fakturę VAT PROFORMA z tytułu świadczonych Usług. Od momentu odnotowania przez Operatora zapłaty Operator w przeciągu 3 dni roboczych udostępni w Panelu Użytkownika fakturę VAT.
 7. Nieuiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA z tytułu Opłaty Abonamentowej skutkować będzie automatycznym zablokowaniem dostępu Użytkownika do Konta. Dokonanie przy Użytkownika wpłaty Opłaty Abonamentowej w terminie 14 dni od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie natychmiastowym odblokowaniem tego dostępu. Bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu liczonego od dnia zablokowania dostępu Użytkownika do Konta skutkować będzie automatycznym usunięciem Konta i rozwiązaniem Umowy. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.
 8. Uiszczenie Opłaty Abonamentowej w terminie określonym w doręczonej Użytkownikowi fakturze VAT PROFORMA, powodować będzie rozpoczęcie nowego Okresu Abonamentowego.
 9. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem zakończenia Okresu Abonamentowego, z zastrzeżeniem treści ustępu 7 powyżej. W przypadku, gdy Użytkownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu Umowy przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Konta oraz z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu Abonamentowego.
 10. Użytkownik dokonując Rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności swojego Hasła.
 11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane lub wszelkie Zamówienia złożone przez osoby trzecie identyfikujące się Loginem Użytkownika i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 12. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu do Konta Użytkownika oraz korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora za pośrednictwem Serwisu możliwe jest po zalogowaniu się Użytkownika do Serwisu z użyciem prawidłowego Loginu oraz Hasła.
 13. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Użytkownika do Usług w trakcie Okresu Próbnego, jeżeli:
  1. podejmie usprawiedliwioną wątpliwość, że Użytkownik dokonał aktywacji Konta po raz kolejny, po uprzednim usunięciu jego Konta z uwagi na upływ Okresu Próbnego;
  2. zostanie wykazane, że Użytkownik korzystał z Konta oraz Usług naruszając przepisy Regulaminu.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania zasobów i sposobu realizacji Usług.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze świadczonymi Usługami Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.
 3. Operator wykonując dla Użytkownika Usługę nie gwarantuje w 100% zgodności ……… z usługami Google Merchant Center
 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń, które mogą to sprawić;
  2. niepodejmowania działań takich jak podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika;
  3. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu;
  4. niedostarczania, niezamieszczania oraz nietworzenia w Serwisie i przez Serwis treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa;
  5. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Użytkowników oraz dla Operatora;
 5. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika przy wykorzystaniu danych zebranych przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 6. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za stworzone modyfikowane i uzyskane treści w trakcie świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika oraz szkody wyrządzone przez nie.
 7. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zgodnie z treścią art. 12-14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie.
 9. Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych przez Operatora, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu bez zgody Operatora nie ma prawa dokonać powtórnej Rejestracji.
 11. Właściciel Konta może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W takim przypadku wszystkie informacje umieszczone w Serwisie będące powiązane z Kontem Użytkownika również zostaną trwale usunięte. Usuwając Konto Użytkownik zrzeka się dalszego korzystania z wszelkich Usług opłaconych w Serwisie.
 12. Operator dopuszcza możliwość nawiązania formalnej współpracy z Użytkownikiem zawierając z nim odrębną umowę o świadczeniu Usług.

§ 2 Postanowienia ogólne, korzystanie ze Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

Opłaty

 1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Operatora jest odpłatne, z wyłączeniem Okresu Próbnego o ile taki jest w aktualnej ofercie Serwisu.
 2. Informacje o wysokości Opłat oraz parametrach konkretnych Planów Abonamentowych umieszczone są w cenniku dostępnym na stronie https://basebox.pl
 3. Opłaty Abonamentowe są płacone z góry za dane Okresy Abonamentowe.
 4. Dzień który jest dniem rozpoczęcia Okresu Abonamentowego stanowi dzień zaksięgowania pierwszej wpłaty. Okres Abonamentowy kończy się w dniu, który odpowiada początkowemu dniowi w jakim rozpoczął się Okres Abonamentowy. Gdyby takiego dnia w kolejnym miesiącu nie było, to w ostatnim dniu danego miesiąca.
 5. Opłaty Abonamentowej można wykonać za pomocą przelewu, przez płatność kartą debetową lub kredytową oraz system płatności internetowych.
 6. Dokonując opłaty kartą kredytową lub debetową jako sposób uregulowania Opłaty Abonamentowej Klient zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub konta bankowego za całość należnych opłat w danym Okresie Abonamentowym. Użytkownik również wyraża zgodę na wykorzystanie przez Operatora Serwisu zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 7. W przypadku wyboru karty kredytowej lub debetowej jako sposobu opłacenia Opłaty Abonamentowej opłata za każdy następny Okres Abonamentowy będzie pobierana automatycznie, aż do momentu zgłoszenia rezygnacji z Usługi przez Właściciela Konta. Rezygnacja musi być zgłoszona na adres e-mail kontakt@basebox.pl do 7 dni przed początkiem nowego Okresu Abonamentowego.
 8. Właściciel Konta może wystąpić do Serwisu o zmianę Planu Abonamentowego.
 9. Zmiany w cenniku Opłat Abonamentowych będą zamieszczane na stronie https://basebox.pl oraz będą obowiązywać Właściciela Konta dopiero od następnego Okresu Abonamentowego. Właściciel Konta może zrezygnować z dalszego korzystania z Serwisu jeżeli nie zaakceptuje nowych opłat.

Przerwy techniczne

 1. Operator jest uprawniony do przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług z przyczyn technicznych.
 2. Operator dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne były możliwie krótkie i miały miejsce w godzinach nocnych.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za niewykonanie czy nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych, ani spowodowanych działaniami siły wyższej.

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora oraz pytania dotyczące użytkowania Serwisu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@basebox.pl lub na adres korespondencyjny IT Develop Sp. z o.o., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamacja powinna zawierać w treści imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz Login Użytkownika w tym adres amieszkania lub siedziby, adres korespondencyjny jeżeli ma miejsce oraz adres poczty elektronicznej podany podczas jestracji. Należy podać dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści Regulaminu nie będą przez Operatora rozpatrywane.
 4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania w pierwszym dniu roboczym oraz informuje Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej o jej rozpatrzeniu. Jeżeli podane w reklamacji informacje y gają uzupełnienia Operator zwróci się, zanim rozpatrzy reklamację, do składającego reklamację o jej zupełnienie. Cza udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża odpowiednio okres rozpatrywania eklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora jest ostateczne.

Postanowienia końcowe

 1. Operator oświadcza, że dołoży szczególnej staranności, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w czasie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo należy zgłaszać do Operatora na adres kontakt@basebox.pl.
 2. Operator informuje a Użytkownik wyraża zgodę, aby wszelkie powiadomienia oraz wiadomości od Operatora związane ze świadczeniem Usług były przysyłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w formularzu rejestracji lub w Panelu Ustawień Konta.
 3. Operator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa na co Użytkownik wyraził zgodę przez akceptacje Regulaminu Serwisu. Użytkownik nie może bez zgody Operatora cedować, zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 5. Operator ma prawo w każdym czasie zmienić Regulamin. Użytkownik zostaje związany nowym Regulaminem w przypadku wyrażenia zgody na jego treść. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na nową treść Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego.

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik, za wyjątkiem Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, w celu umożliwienia Operatorowi świadczenia Usług dla Użytkownika, powierza Operatorowi dokonywanie, w imieniu Użytkownika, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Operator jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Użytkownika wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Poniższych postanowień niniejszej części Regulaminu nie stosuje się do Użytkownika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 2. Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, nick w portalu społecznościowym lub forum internetowym, numer telefonu, adres e-mail oraz informacje zawarte w postach zamieszczonych na takich portalach lub forach, które to posty zawierają Słowo kluczowe, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one osób, które piszą informacje w Internecie zawierające Słowa kluczowe.
 3. Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Operator oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.
 5. Operator zobowiązany jest do:
  1. podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;
  2. prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów zbiorów;
  3. współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;
  4. dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;
  5. zapewnienia by:
   1. dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Operatora;
   2. osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 6. Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika [za pośrednictwem poczty elektronicznej] o:
  1. jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;
  2. stwierdzonym przez Operatora naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:
   1. charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;
   2. możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;
   3. środków zastosowanych lub proponowanych przez Operatora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;
  3. zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.
 7. Operator zobowiązany jest do wspomagania Użytkownika, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:
  1. udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;
  2. udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;
  3. umożliwianie:
   1. wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;
   2. dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;
   3. przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych. Obowiązek ten dotyczy także wspierania Użytkownika w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą, informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Użytkownika, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.
 8. Użytkownik wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Operatora z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Operatora wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.
 9. Operator zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Użytkownika o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Użytkownik uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:
  1. imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;
  2. określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Operator będzie korzystać z usług Podprocesora.
 10. W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Użytkownika spoczywa na Operatorze.
 11. Użytkownik uprawniony jest do przeprowadzania, na własny koszt, audytu Operatora w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z niniejszymi postanowieniami o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Operatora ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić Operatora z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik uprawniony jest do przekazania Operatorowi pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Operatorowi. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Operatora.
 12. Dane osobowe są powierzone Operatorowi na czas świadczenia Usług. Po ich zakończeniu Użytkownik może dokonać eksportu Danych osobowych. Brak dokonania eksportu Danych osobowych w terminie 14 dni od dnia zakończenia świadczenia Usług, uprawnia Operatora do usunięcia Danych osobowych. Po dokonaniu przez Użytkownika eksportu Danych osobowych i zakończeniu świadczenia Usług Operator usunie Dane osobowe.